+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Geloofsverklaring

De Bijbel
Wij geloven dat de gehele Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, woordelijk geïnspireerd is door God en ons beslissende gezag is in alle zaken die betrekking hebben op onderwijs, weerlegging, verbetering en opvoeding in de rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16, 17). Wij geloven dat de Schrift (de Bijbel) niet slechts het Woord van God bevat, maar het Woord van God IS en – inherent daaraan – dat het Zijn leven en gezag bezit en geloof, openbaring en genezing brengt aan hen die ervoor kiezen het te ontvangen (Mattheüs 4:4; Mattheüs 22:31; Romeinen 1:17; Romeinen 15:4; 2 Korintiërs 4:13; Hebreeën 10:7; Spreuken 4:20-22).

God
Wij geloven in de enige ware God; Eén in wezen, natuur en eigenschappen, maar bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest (1 Johannes 5:7).

Jezus Christus
Wij geloven in de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn vergoten bloed op Golgotha ter vergeving van onze zonden, in Zijn lichamelijke opwekking om onze rechtvaardiging (Romeinen 4:25), in Zijn hemelvaart en tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God (Hebreeën 10:12). Wij geloven dat Hij de ENIGE weg is tot de Vader waardoor we rechtvaardiging, herstel, heiliging en verheerlijking kunnen ontvangen. In feite is Hij onze redding (1 Korinthe 1:30, 31).

De Heilige Geest
Wij geloven dat de Heilige Geest de Geest van God is en God is. De Heilige Geest is een goddelijke Persoon die alle eigenschappen van persoonlijkheid en godheid bezit. De heilige Geest is gelijkwaardig aan de Vader en de Zoon (Mattheüs 28:19; Handelingen 5:3-4; 28:25-26; 1 Korintiërs 12:4-6; 2 Korintiërs 13:14).

De Doop in de Heilige Geest
Wij geloven in de doop met de Heilige Geest (Johannes 1:33, Handelingen 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15, 16 en 19:6), waardoor gelovigen met kracht bekleed worden (Lukas 24:49, Handelingen 1:8) en kunnen functioneren in de gaven van de Geest, onder andere het spreken in tongen. Wij geloven dat het spreken in tongen los staat van, maar volgt op, de wedergeboorte, en ontvangen kan worden door geloof (Galaten 3:2). Wij geloven dat bij de wedergeboorte de Heilige Geest als bron van leven IN de mens komt (Johannes 4:14, Johannes 14:17); bij de doop in de Geest gaat die bron stromen (Johannes 7:37 en 39) om leven tot anderen te brengen.

Verlossing
Wij geloven dat eenieder die berouw heeft van zijn/haar zonden, en in geloof de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus aanneemt als Verlosser en Heer van zijn/haar leven, vergeving van zonden ontvangt en het eeuwige leven (Johannes 3:16). Door deze geloofskeuze wordt iemand geestelijk opnieuw geboren (Johannes 3:3) en is geestelijk een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17): één geest met de Heer (1 Korinthe 6:17). Deze wedergeboorte is een werk van Gods Geest. (Handelingen 20:20-21; Romeinen 10:9-13; Johannes 3:5-6).

Wij geloven dat redding aan alle mensen wordt aangeboden door Gods genade, maar dat deze alleen werkzaam is voor hen die geloven (Efeziërs 1:13). Wij aanvaarden niet de doctrines van universalisme, uiteindelijke verzoening of inclusivisme in hun verschillende vormen. .

Welzijn: genezing, bevrijding, bewaring, voorziening
Wij geloven dat het verlossende werk van Jezus Christus heeft voorzien in genezing voor het menselijk lichaam (Mattheüs 8:16, 17, Jesaja 53:4, 1 Petrus 2:24), bevrijding (Lukas 4:19), welzijn, voorspoed, redding en behoud. In Romeinen 1:16 staat dat het Evangelie van Jezus Christus – Zijn volbrachte werk – de kracht is tot al deze dingen.

De opstanding
Wij geloven dat Jezus Christus de gelovigen is voorgegaan in de opstanding uit de dood en dat wij Hem daarin zullen volgen (1 Korinthe 15:20-24) om in een verheerlijkt lichaam voor eeuwig te leven met Hem (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

Wij geloven dat de hel, zoals beschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, een letterlijke, eeuwige bestemming is voor allen die het verlossingswerk van Christus hebben afgewezen en het geschenk van verlossing hebben geweigerd (2 Petr. 2,4-9; Luk. 12,5).

De tweede komst
Wij geloven in een letterlijke, fysieke tweede komst van de Heer Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 1:10; 4:16, 17), en dat Zijn wederkomst niet plaatsvond in 70 na Christus, maar een toekomstige, fysieke gebeurtenis is (Openbaring 1:7; Mattheüs 24:30; Handelingen 1:11).

De gemeente
Wij geloven dat de universele gemeente bestaat uit alle ware gelovigen die verlossing door Christus hebben ontvangen (Efeze 1:22-23). Wij geloven ook in een plaatselijke gemeente en moedigen gemeenschap met de plaatselijke kerk aan (Hebreeën 10:25).

De gaven van de Geest
Wij geloven dat geestelijke gaven en manifestaties van de Heilige Geest ook voor onze tijd zijn, en bedoeld voor het algemeen welzijn en de opbouw van anderen (1 Korintiërs 12:7).

Populair in onze webshop:

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

Stap 1 van 2