+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

Je kunt leren door vallen en opstaan. Je kunt ontberingen doorstaan en mislukkingen beleven, en daarvan leren—maar je kunt natuurlijk ook leren van de ervaringen van anderen. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen van wie je wat kunt leren. Elia is daar een van. God heeft op een uiterst krachtige wijze door zijn voorbeeld tot mij gesproken. Als je je hart ervoor openstelt, geloof ik dat er in Elia’s verhaal levenslessen zitten die je heel wat hartzeer kunnen besparen.

Elia is tot een hoogte gestegen die maar heel weinig mensen ooit bereikt hebben. Hij is de eerste persoon in de Bijbel over wie opgetekend staat dat hij iemand uit de dood heeft zien opstaan. Hij bad vuur neer uit de hemel. Hij wandelde op zo’n manier met God dat hij de dood niet heeft ervaren—God deed hem letterlijk in een storm naar de hemel opvaren (2 Kon. 2:11).

Desondanks deed Elia twee derde van de dingen die God hem in een hoorbare stem opdroeg níet. Met als gevolg dat er mensen stierven. Er waren hongersnoden—mensen aten zelfs hun eigen kinderen op. Dit was allemaal te wijten aan het feit dat hij niet deed waar God hem toe opriep. Maar dat was nog niet alles. Het verhaal van Elia gaat over verlossing en laat zien hoe God ons kan gebruiken, ook al falen wij.

Voordat ik dieper inga op Elia’s leven, wil ik beschrijven in wat voor tijd Elia leefde. Dat is van belang omdat het rechtstreeks met ons te maken heeft. Hij leefde in Israël in een tijd van afval. 1 Koningen 16:29-33 spreekt over Achab en zegt dat hij de meest goddeloze koning was die Israël ooit gehad heeft. Hij en zijn vrouw Izebel verboden de aanbidding van de God van Israël—Degene Die de Israëlieten uit Egypte bevrijd had en Die zij honderden jaren hadden gediend. Elia werd geconfronteerd met deze uitzichtloze situatie, en net als hij, krijgen ook wij tegenwoordig te maken met een vijandige houding tegenover gelovigen.

 Elia was het niet eens met wat Achab en Izebel deden, en in 1 Koningen 17:1 zegt hij: 

Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!

Met die woorden voerde Elia een regelrechte aanval uit op Achabs fundamentele afwijzing van God. Hij verklaarde dapper dat de Heer leeft. Ik zeg je dat er vandaag de dag vele christenen zijn die niet dapper zijn en de Bijbel niet verdedigen, omdat de wereld die verworpen heeft. Dat is een verkeerde benadering. Wij moeten opstaan. Als vandaag de dag iemand zich zou moeten schamen of angstig zou moeten zijn, dan geldt dat voor de mensen die het Woord van God verwerpen.

Dus een van de lessen die ik van Elia geleerd heb, is dat de toestand van de wereld er niet toe doet. Als er mensen zijn die willen opstaan en het Woord van God spreken, dan kan God de situatie omkeren.

Elia beleefde een van de grootste opwekkingen die er in de Schrift opgetekend staan. 1 Koningen 18:38-39 spreekt van die opwekking.

Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!

Die opwekking kwam tot stand omdat iemand het Woord van God nam, opstond en het uitsprak. Eén man met een woord van God, die stoutmoedig genoeg was om ernaar te handelen en het uit te spreken, bracht een totale ommekeer in de situatie teweeg en zag een geweldige opwekking ontstaan. Ik zeg je dat als je de waarheden van Gods Woord zou nemen en je in jouw invloedssfeer op zou staan, en je niet zwak maar sterk betoonde, dan geloof ik dat dat een verschil zou maken. Als je vervolgd wordt en mensen je aanvallen, dan is dat een aanwijzing dat je een verschil maakt.

Jezus heeft niet altijd opwekking gekend. Niet iedereen reageerde goed op Hem. Als jij het Evangelie preekt, zullen mensen òfwel erop ingaan, het Woord ontvangen en bevrijd worden, òf zij wijzen het af en verzetten zich ertegen. De meeste christenen willen zich alleen maar aanpassen en geen ophef veroorzaken. Maar in 2 Timotheüs 3:12 staat: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” De enige christenen die niet vervolgd worden, zijn die welke geen godvruchtig leven leiden en niet voor de waarheid uitkomen. Als Elia bevreesd was geweest voor afwijzing en niet was opgestaan en het Woord gesproken had, hadden wij nooit over hem gehoord.

Ik wil je vandaag uitdagen en zeggen dat jij en ik een woord van God hebben, en dat wij dapper moeten zijn. In Jesaja 5:10 staat dat de mensen in de laatste dagen “het kwade goed en het goede kwaad zullen noemen.” Wij leven nu in die tijd, en wij moeten opstaan en beginnen de waarheid te spreken. Als wij dat niet doen … de goddelozen zullen het zeker niet doen.

Dus de allereerste les die ik van Elia geleerd heb, is dat wij moeten opstaan en een verschil maken in onze maatschappij vandaag.

Ik heb een tipje van de sluier voor je opgelicht van wat je kunt leren van Elia, maar er is nog zoveel meer, en ik spoor je ertoe aan mijn boek ‘Lessen van Elia’ of het boekpakket ‘Gods plan met je leven’ te bestellen. Je hoeft niet naar de school van de harde klappen te gaan!

Wij houden van jullie,

0 reacties