Kunnen christenen bezeten zijn?

Ik gaf laatst les bij Charis over bevrijding en autoriteit. De reacties daarop van de studenten waren zo enthousiast, dat ik heb besloten om dit keer mijn blog daaraan te wijden.

Meerdere studenten vertelden me dat ze het als een opluchting ervaarden dat ze niet, zoals ze jarenlang hadden gedacht, door demonen – “waar ze maar niet van af kwamen” – werden onderdrukt, maar dat de strijd in hun denken plaatsvindt. Christenen zijn opgelucht als ze horen dat ze niet meer hoeven te wroeten in hun (voorouderlijk) verleden, om te zoeken of er ‘rechtmatige grond’ is voor satan en/of demonen om hun leven te beheersen. Ze zijn opgelucht als ze horen dat ze niet gevangen worden gehouden door ongoddelijke en/of voorouderlijke relationele banden, omdat Jezus AL onze zonden op Zich heeft genomen, en satan heeft overwonnen.  Jezus is voor ons een vloek geworden, daarmee zijn wij als christenen vrijgekocht van de vloek op de zonden, de vloek van de wet. (Galaten 3:13)

Zo’n 12 jaar geleden, diende ik zelf in het bevrijdingspastoraat. Met één ding kon ik – toen ook al – niet goed uit de voeten, als het ging om bevrijding bij christenen. Al de onderbouwingen voor de aanwezigheid van (doods)banden (Ps. 116:3), van rechtmatige grond (o.a. Deutr. 23:2), e.d., kwamen voort uit Bijbelteksten van vóór de kruisdood van Jezus.  En dat, terwijl onze Heer, door zijn lijden, sterven en opstanding, een totale ommekeer heeft bewerkstelligd! Daardoor leven we als wedergeboren gelovigen in een NIEUW verbond, dat door het vloeien van Zijn bloed tot stand is gebracht…… en er is héél, héél veel verschil tussen een leven onder het Oude Verbond, en een leven onder het Nieuwe Verbond.

Neem, in verband met bevrijding, als voorbeeld een tekst uit het Nieuwe Testament (Handelingen 19:12) ….de zweetdoeken en gordeldoeken van Paulus’ lichaam werden aan de zieken gebracht en hun kwalen weken van hen, en boze geesten voeren uit.  
Geen (voorouderlijk) onderzoek naar het verleden; geen banden verbreken;  geen belijden van (voorouderlijke) zonden; geen  bevrijdingssessies…..

Een vraag waar veel gelovigen mee zitten is: Kunnen christenen bezeten zijn?
Bezeten zijn in dit verband, wil zeggen: het bezit zijn van satan en/of demonen.

Als je met Jezus levend gemaakt bent, dus wedergeboren bent, ben je het bezit van God:

1 Kor. 6:17 e.v. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.
(… en daar kan geen andere geest bij!)

 18Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

En we zien dan ook in het hele N.T. – na Jezus’ kruisdood – nergens een melding van christenen die worden bevrijd.

Kunnen christenen anderszins last hebben van demonen?
Wat we wel zien in de bijbel is, dat christenen zich kunnen laten beïnvloeden door satan.

Volgens Paulus (in 1 Kor. 10:20) kunnen we meewerken met demonen: “….en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.” (Het Griekse woord dat in onze vertaling wordt vertaald met ‘gemeenschap’, betekent: = compagnons, medewerkers, deelnemers (Strongs Concordantie: G2844)

Zelfs ons hart*) kan vervuld zijn met invloeden/influisteringen van demonen, want Petrus zegt tegen Ananias (van Safira) – in Handelingen 5 – “Waarom heeft satan uw hart vervuld, zodat u gelogen heeft tegen de HG?”

Die vraag werd aan Ananias gesteld, m.a.w. hij was zelf verantwoordelijk geweest om het al dan niet toe te laten dat satan zijn hart vervulde. Ook Paulus legt – in de hierboven geciteerde Bijbeltekst – de verantwoordelijkheid (om niet mee te werken met demonen), bij de gelovigen zelf neer.  We zijn dus als christenen niet overgeleverd aan duistere machten… we hebben een keuze. ‘Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten.’ (Jac. 4:7)

*)Je hart is niet hetzelfde als je geest. Je hart is de bron van waaruit je leeft. (Spr. 4:23) Je hart kan worden beïnvloed door je ziel (= je wil, gevoel en verstand), met z’n zondige begeerten, of je hart kan beïnvloed worden door je geest, die één is met Gods Geest. Aan jou de keuze waardoor je je hart laat beïnvloeden.

Zoals een mens denkt in zijn hart…. zo is hij (Spr. 23:7 vertaald uit de KJV). Je denken beïnvloedt dus je hart, en daarmee je leven omdat – zoals gezegd – je hart is de bron van waaruit je leeft. (Spr. 4:23)  En satan is er op uit om invloed uit te oefenen op de gedachten van een mens. (2. Kor. 4:4)

Als je bent gefocust – focussen is sterk DENKEN aan – op duisternis, op zonde, op demonen of mysterieuze bovennatuurlijke dingen (die niet van Gods Geest komen), dan zullen die dingen je hart beïnvloeden, en je zal er in gaan geloven (in je hart zit je geloofssysteem – Rom. 10:10). Je zal het naar je toe trekken in je leven….  omdat je leeft vanuit je hart (Spr. 4:23).

Zijn er bevrijdingssessies nodig als christenen zich hebben laten beïnvloeden door satan/demonen?
Als ergens een bevrijdingssessie had plaats moeten vinden onder christenen, dan was het in Efeze, maar we lezen daarover:

Handelingen 19:19 … “En enigen van degenen die toverkunsten (Witchcraft) hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. … Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.”

Volgens het Nieuwe Testament, worden christenen als volgt bevrijd uit de strik van satan:

2 Tim. 2:24 – Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 

25Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. (= in de strik van de duivel zitten, volgens vers 26)
Misschien geeft God hun eens bekering,
zodat zij tot ERKENNING VAN DE WAARHEID komen 26en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

 

Gods Woord is de Waarheid, en de Waarheid maakt vrij!

In de verzen 3-5, van 2 Korintiërs 10, over de wapens van onze oorlogvoering, zie je dat de wapens dienen om ‘bolwerken’ (in je denken) en ‘valse redeneringen’ af te breken en ‘gedachten’ gevangen te nemen.

Satan heeft geen macht om wat dan ook maar tegen jou te doen, behalve dan als jij meegaat, meewerkt, in zijn misleiding…. En dat begint in je denken.

Laat jouw denken gevuld zijn met Gods Woord, zodat je daarmee – net als Jezus deed in Lukas 4 – het zwaard (van het Woord) naar satan kunt opheffen, en stand kunt houden tegen zijn listige verleidingen (Efeziërs 6:11).

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,
en u zult de waarheid kennen en DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN…!
(Johannes 8:31-32)

 

Zielse demonische beïnvloeding hoef je niet toe te laten……
Colossenzen 1:13 – Hij heeft ons getrokken UIT de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
Als je in Christus bent, dan ben je al weg uit de macht van satan.

Wil je je meer verdiepen in wat de Bijbel ons werkelijk te vertellen heeft over de autoriteit van de gelovige, leven onder het nieuwe verbond, leven in Gods zegen door Jezus: vergeving van al je zonden, genezing, voorspoed, bescherming…. etc.!? Wil je leren wie jij werkelijk bent in Christus en wat er in Hem allemaal voor je klaar ligt om in ontvangst te nemen? Ontdek het op Charis Bible College! Vraag de brochure aan voor schooljaar 2021/22, kom naar de Open Dag op 4 september a.s. …. Of schrijf je nu al in als student via deze link

Liefdevolle groet,

Marijke Lamers

Privacy -verklaring
ANBI & Verantwoording

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
  • Bic NR: ABNANL2A
  • KVK nr. 34384289
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
  • Bic NR: RABONL2U
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.