+31(0)35 533 88 75 info.nl@awmcharis.com

De nieuwe jij en de Heilige Geest

Wanneer jij Jezus als jouw Redder hebt aangenomen, is een derde van jou compleet. Het is een afgehandelde zaak. Jouw geest is verzegeld (Efeze 1:13) en voor eeuwig volmaakt. (Heb 10:14). Dat is de nieuwe jij aan de binnenkant. Maar ‘Christen zijn’ is meer dan alleen de vergeving van je zonden en een toegangskaart voor de hemel. Als je het Leven wilt gaan ervaren dat God voor jou bedoeld heeft, heb je de doop in de Heilige Geest nodig. Ik weet dat sommige mensen daar moeite mee hebben.

“U beweert dat ik de Heilige Geest niet heb, ook al ben ik wedergeboren?”  Nee, dat is niet wat ik beweer.

“Nou, als ik dus de Heilige Geest ontving toen ik gered werd, was dat alles van de Heilige Geest dat ik nodig heb.” Nou, nee, dat is maar gedeeltelijk waar. Ja, je ontving de Heilige Geest toen je gered werd, maar er is nog een volgende gebeurtenis nodig nadat je wedergeboren bent. Op dit punt moet je de Bijbel laten ingrijpen in wat jij gelooft. Religie heeft beweerd dat de doop in de Heilige Geest en de gaven van de Geest allemaal verdwenen zijn met de apostelen. Dat is niet waar. Sprekend over de doop in de Heilige Geest zei de apostel Petrus:

Want de belofte is voor u en uw kinderen en allen die ver weg zijn, ja, zovelen als de Here onze God zal roepen. Handelingen 2:39

Dat omvat dus ook jou en mij. Weet je, de Schrift spreekt erover dat de gelovigen kracht zullen ontvangen nadat de Heilige Geest op hen is gekomen. (Handelingen 1:8). Ik ken vele Christenen die gered zijn, maar krachteloos zijn, en het is deze aparte gebeurtenis met de Heilige Geest die het verschil maakt. Voordat ik de doop in Geest ontving, streed ik tegen de hel met een waterpistool. Nadat ik de Heilige Geest ontving, man, het was alsof ik een brandweerspuit had.

Ik verzeker je dat je nooit van mij gehoord zou hebben, als de kracht van de Heilige Geest niet in mijn leven was gekomen. Als er problemen waren in mijn leven of in mijn bediening, dan was het de Heilige Geest, en met name het spreken in tongen, dat de balans in mijn voordeel deed omslaan. Dat is zo vaak gebeurd, dat ik de tel ben kwijtgeraakt.

Laten we naar wat verzen kijken om dit te controleren.

En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan

en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Handelingen 19:1-6

Hier heb je een perfect voorbeeld van waar ik het over heb. Paulus vroeg aan de gelovigen of ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Dat zou een domme vraag zijn aan gelovigen, als ze niet meer van de Heilige Geest zouden kunnen ontvangen, dan ze al hadden ontvangen toen ze tot geloof kwamen. Zie je dat?

Dit is uiterst belangrijk omdat zoveel Christenen alleen de wedergeboorte benadrukken, door te zeggen: “we moeten mensen gered krijgen”. En, daar ben ik het inderdaad mee eens. Dat is nodig. Maar dezelfde mensen kleineren vervolgens alles wat met de Heilige Geest te maken heeft. Zij beseffen niet hoe fundamenteel het is voor het Christen leven. Zij beschouwen het als een extraatje, een optie. Een standpunt dat volkomen in tegenspraak is met wat wij in Schrift zien. Voordat Jezus zijn discipelen in de bediening zond, beval Hij hen te wachten tot de kracht van de Heilige Geest op hun leven was gekomen. (Lukas 24:49 en Handelingen 1:4). Wat Jezus betreft was het hebben van deze kracht geen extraatje. En ik kan uit ervaring zeggen dat het leven beter gaat door de kracht van de Heilige Geest.

Sommige mensen beweren dat ze dit ontvangen hebben toen ze gered werden. Nou, het is waar dat je zowel het eerste als het tweede werk van de Heilige Geest op hetzelfde moment kan ontvangen. (zie Handelingen 10:44-46), maar het is niet een en dezelfde gebeurtenis. In Johannes 20:22, vlak nadat Jezus uit de dood was opgestaan, blies Jezus op Zijn discipelen en zei: “Ontvang de Heilige Geest.” Dit was het moment dat zij wedergeboren werden. Maar pas in Handelingen 2 werden zij vervuld.

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken… Handelingen 2:2-4

Als we de mensen niet alleen gered, maar ook vervuld met de Heilige Geest kunnen krijgen, komt de duivel in grote problemen. Dat is een van de redenen waarom ik de doop met de Heilige Geest zo benadruk in veel van mijn samenkomsten. Het is superbelangrijk dat we deze gave ontvangen en in tongen gaan spreken.

Ik heb hier niet de ruimte om al de voordelen van het spreken in tongen uit te leggen, maar in mijn onderwijs ‘De nieuwe jij & de Heilige Geest’ ga ik hier tot in de details op in, naast andere fundamentele waarheden. Mocht, in eerste instantie, het idee van spreken in tongen je tegenstaan, maak je geen zorgen. Het is niet iets dat je móet doen, het is iets dat je gáat doen. Je relatie met God zal door het dak breken, er zal openbaring van het Woord komen en je leven zal ten goede keren.

Bestel het boekje ’De Nieuwe jij & de Heilige Geest’ in de webshop.

We houden van je

Andrew & Jamie

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A

1411AB Naarden

T. (0)35 533 88 75

E. vraag.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

  • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)   
  • Bic NR: ABNANL2A   
  • KVK nr. 34384289   
  • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries

  • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop) 
  • Bic NR: RABONL2U 
  • KVK nr. 37137450
  • NL818760552.B.01

Verstuur een bericht

15 + 5 =