Avondmaal! Ben ik wel waardig om deel te nemen?

‘Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.’ Dat is wat Paulus in 1 Korinthe 11:29 heeft geschreven. Eten en drinken tot zijn eigen oordeel is dan ook voor meerderen een angstige mogelijkheid, als zij overwegen of zij aan het avondmaal zullen deelnemen. Zij lopen liever geen risico en nemen daarom geen deel.

Daaraan vooraf gaan de verzen 27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. 28  Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. 29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

Deze weergave doet mensen zich inderdaad afvragen “ben ik wel waardig?” En aangezien zij dat moeilijk bevestigend kunnen beantwoorden, lijkt het hen verstandig zich van de avondmaal te onthouden.

Onwaardig wijze eten.

Wat wordt daarmee bedoeld? Deelnemen aan het avondmaal, terwijl je dat niet waard bent? Zo wordt het veelal opgevat. Maar dat is niet wat de tekst bedoelt te zeggen.

Velen hebben in de loop der tijd niet aan het avondmaal durven deelnemen op grond van de overweging, dat zij niet waardig waren om dat te doen. Dat werd nog versterkt door de eveneens bij velen heersende mening, dat niemand kan weten of hij behouden is; dat wordt naar zij menen, pas beslist als de Here de schapen van de bokken scheidt (Mattheus 25:31-46). Dat is een misverstand. Het gaat niet om waardig of onwaardig zijn. Onwaardig eten betekent niet: eten terwijl je onwaardig bent. Dat is een vergissing.

Er is namelijk verschil tussen een onwaardige persoon, en iets op een onwaardige wijze doen. In dit  geval ging het echter niet om een persoon, maar om iets doen, dan sprak men van onwaardig eten. Dat het hier gaat om een onwaardige manier van eten en niet om een onwaardige persoon, is duidelijk door de weergave in de NBG vertaling:

27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren.

In Engelse King James vertaling vinden we dezelfde weergave. Iemand die niet waardig is, is unworthy. Maar het onwaardig eten wordt weergegeven met “unworthily”, de manier van eten is onwaardig.

Dan blijven er nog twee vragen over:

 1. Wat is eten op een onwaardige wijze?
 2. Welk oordeel wordt bedoeld?

Op een onwaardige wijze eten van het avondmaal.

Het hoofdstuk (1 Korinthe 11) geeft daarop zelf het antwoord:

20 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere. 21 Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is. 22 Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet

We kunnen het ons misschien moeilijk voorstellen, maar er waren in Korinthe gelovigen, die vroegtijdig naar het avondmaal gingen, zodat zij de eerst aanwezigen waren. Zij aten dan het grootste deel van het brood op, dat voor het avondmaal bestemd was en dronken de gereed staande wijn op. Dat was niet in overeenstemming met de heiligheid van de tafel des Heren.

23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. 27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. 28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. 29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

De apostel legde in deze verzen uit, dat het brood, dat wij bij het avondmaal breken, van het lichaam van de Here Jezus spreekt, en dat de wijn ons van Zijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, spreekt. Bovendien proclameren we door het avondmaal de dood van de opgestane Here, totdat Hij komt. Daardoor heeft onze verkondiging door het avondmaal het karakter van het proclameren van Zijn overwinning.

Brood en wijn bij de avondmaal zijn weliswaar brood en wijn, maar brood en wijn die spreken van onze Here en van wat Hij op Golgotha heeft gedaan. Daarom moeten we wel beseffen, dat het bij het avondmaal niet gaat om onze honger of onze maag, maar om het lichaam en bloed van de Here Jezus.

Eten en drinken tot eigen oordeel.

Er zullen er zijn, die huiverig zijn om ooit aan het avondmaal deel te nemen. Je zou mogelijk je eigen verderf over je uitroepen, het eeuwig oordeel Gods.

30 Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. 31 Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. 32 Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. 33 Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkander. 34 Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen, wanneer ik kom.

Er wordt wel hetzelfde woord ‘oordeel’ gebruikt, maar we moeten daarbij niet aan het eeuwig oordeel of de hel denken; het gaat veeleer om correctie.

In Korinthe waren er, die aan de avondmaal deelnamen alsof het de bedoeling was, de maag zo snel en zo voordelig mogelijk te vullen, en zij vergaten, dat brood en wijn spreken van de Here in zijn overgave voor overwinning op Golgotha. Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Is het wel juist, dat alleen kinderen Gods aan het avondmaal kunnen deelnemen?

De Here heeft door hetgeen Hij heeft gezegd in Mattheus 25:31-46 niet duidelijk willen maken, dat dan pas beslist wordt, wie behouden zal zijn en wie niet. De beslissing daarover valt in ons leven op aarde en niet pas als de Here is teruggekomen en op zijn troon zit. De Here Jezus heeft in Johannes 3:18 gezegd:

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wie gelooft, wordt niet veroordeeld.

Hoe kunt U dat weten? Doordat Hij, die de waarheid is, het zegt. Wie niet gelooft heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God, is reeds veroordeeld.

En hoe zal iemand ooit geloven?

In Romeinen 10:17 zegt: door het horen van het evangelie …’ Want zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.’

Monique Renfurm

(Alumni Charis Bible College)

 

1 Reactie

 1. Bert Loonstra

  Heel duidelijk, deze uitleg! Dit is ook precies waar ik zelf vroeger in mijn kerk mee te maken had. Nog steeds zijn er velen die een ongegronde angst hebben voor deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Maar als je leert vanuit het Woord wat het werkelijk betekent, dan gaat het over redding, verzoening, bevrijding, genezing….
  Bedankt Monique voor dit artikel! Hoop dat velen er wat aan hebben.

Contactgegevens

Nikkelstraat 3A
1411AB Naarden
T. (0)35 533 88 75
E. info.nl@awmcharis.com

 Charis Bible College

 • IBAN: NL33 ABNA 05443 85306    (School en lesmateriaal)
 • Bic NR: ABNANL2A
 • KVK nr. 34384289
 • NL822120100.B.01

Andrew Wommack Ministries (ANBI geregistreerd)

 • IBAN: NL83 RABO 0114176485        (giften en webshop)
 • Bic NR: RABONL2U
 • KVK nr. 37137450
 • NL818760552.B.01

Verstuur jouw bericht of getuigenis